Şirket ve Basit Usul Vergilendirme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gelir vergisi ödemekle yükümlü olan, sanat ve ticaretle meşgul kimseler kazanç tespiti bakımından ikiye ayrılmaktadırlar. Bunlar; basit usulde gelir vergisine dahil olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine dahil olanlardır.

Basit usulde vergilendirmeye bağlı olan kişilerin defter tutma zorunlulukları yoktur. Bu kişiler vergi tevkifatı yapmazlar ve muhtasar beyanname vermezler. Basit usulde vergilendirmeye dahil olanlar geçici vergi ödemesinde bulunmazlar. Basit usulde vergilendirmeye dahil olan kişilerin sundukları teslim ve hizmetler katma değer vergisinden ayrıdır.

İşletmeyle ilgili tutulan belgeler kişilerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda saklanmaktadır. Fakat isteyen kişiler, kendi kayıtlarını kendileri tutabilirler ve kayıtlarını dışarıdan işin ehli kişilere de tutturabilirler. Kısaca, kendi işini kendisi yapan ve işinin başında duran, iş yerinin sahipliği iş sahibine ait olan kimseler, basit usul vergilendirme kapsamında değerlendirilirler.

Basit Usul Vergilendirmede Ticari Kazanç Nasıl Hesaplanır ?
Basit usul vergilendirmeye göre kişilerin kazançları, bir dönem içerisinde elde ettikleri hasılatlardan o dönem içerisinde oluşan gider ve satılan malların alış maliyetlerinin çıkartılmasıyla tespit edilir. Bu hesaplama faaliyetin devam ettirilebilmesi için gereken alış ve satışların ve hasılatların belgelerdeki yazılı olan değerlerine göre hesaplanmaktadır.

Şirketler Vergilendirmesi
Şirketler, gelir vergisi altında vergilendirilmemektedirler. Gelir vergileri gerçek kişileri bağlayan vergilerdir ve şirketlerin tüzel kişilikleri vardır. Fakat gelir vergileri( basit ve gerçek usul vergilendirme), şirketleri bağlamasa bile şirketlerin ortaklarının bu vergilendirmeler altında bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Sermaye şirketi olarak bilinen anonim şirket, limited şirket ve hisseli komandit şirket açısından gelir vergisi açısından incelemede bulunmaya gerek bulunmamaktadır.

Adi Şirketler
Olaya şahıs şirketleri açısından bakıldığı zaman işler biraz değişmektedir. Adi şirket, adi komandit şirket ve kollektif şirket şahıs şirketleri niteliği taşımaktadırlar. Sayılmış olan bu şirketler kurumlar vergisi ödemedikleri gibi gelir vergisi de ödemezler.

Kanunda belirtildiği üzere adi şirketler; iki ya da daha fazla kişinin ortak bir amaca ulaşmak üzere sermayelerini bir araya getirmeleriyle oluşturulan şirketlerdir.

Adi şirketlerin tüzel kişiliği bulunmamaktadır, gelir vergisi ya da kurumlar vergisi mükellefi değildirler. Adi şirketlerde vergiler, ortaklar için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Daha da açıklamak gerekirse adi şirketlerin ortakları, şirketlere ortaklıkları oranında şahsi çıkarlarını beyan etmeleri durumunda vergi hesaplaması yapılacaktır.

Adi ortaklıklarda zirai faaliyetlerde bulunulduğu zaman vergilendirme ticari kazanç hükümlerine göre değil zirai kazanç hükümlerine göre yapılacaktır.

Kollektif Şirketler
Daha önce aktarılan adi şirketlerin aksine kollektif şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmaktadır fakat kollektif şirketler de kurumlar vergisi ödemekle yükümlü değildirler. Tüzel kişilik olarak gelir vergisi ödemekle de yükümlü değildirler.

Bu sebeple adi şirketlerdeki vergi hesaplamasında olduğu gibi, şirket ortakları ortaklıkları payınca elde ettikleri gelirleri beyan ederek vergi hesaplaması gerçekleştirilecektir.

Kollektif şirketler adi şirketlerde olduğu gibi zirai kazanç elde edemeyeceklerdir. Zirai kazanç elde edilmesiyle kazançlar ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Komandit Şirketler
Komandit şirketler adi ve hisseli komandit şirket olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Adi komandit ve hisseli komandit şirketlerde sınırsız sorumlu ortaklar yani komandite ortaklar bulunmaktadır ve komandite ortaklar ticari işlemlerden şahsi kazanç elde etmiş sayıldıklarından gelir vergisi esaslarına göre vergilendirilirler.

Adi komandit şirketlerin zirai faaliyetlerden elde edecek oldukları gelirler zirai kazanç olarak değil ticari kazanç olarak değerlendirilir ve bu usule göre vergilendirilir.

Şahıs Şirketlerinin Serbest Meslekle İştigali
Şahıs şirketleri; kollektif ve adi şirketlerle adi komandit şirketlerin komandite ortaklarının serbest meslekle ilgili faaliyette bulunmaları durumunda elde edecek oldukları kazançlar ticari kazanç olarak değil serbest meslek faaliyetleri kapsamında değerlendirilir ve bu kapsamda vergilendirilirler.

Yorum yapın